Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży ofert pracy i ogłoszeń, zakupów pakietów CV, testów, etc., na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem serwisów internetowych dostępnych pod następującymi adresami:

1.2. Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest yourjob.pl

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) ‘Twoje konto’

korzystanie z usługi ‘Twoje konto’ jest możliwe po dokonaniu rejestracji, przy czym niezbędne jest tu podanie następujących (zgodnych z prawdą) danych: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i hasło, a także numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)
korzystanie z usługi ‘Twoje konto’ jest nieodpłatne i bezterminowe
w każdej chwili można zrezygnować z korzystania z usługi ‘Twoje konto’ poprzez kliknięcie na przycisk ‘Usuń Twoje konto’, bądź poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy

b) ‘Formularz zamówienia’

korzystanie z usługi ‘Formularz zamówienia’ rozpoczyna się po dodaniu pierwszej zamawianej usługi do ‘Koszyka’ (stosownej funkcjonalności serwisu), przy czym złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza i kliknięciu na przycisk ‘Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’
niezbędne jest tu podanie następujących (zgodnych z prawdą) danych: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, rodzaj produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności i hasło, a także numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)

c) ‘Newsletter’

korzystanie z ‘Newslettera’ rozpoczyna się po podaniu adresu poczty elektronicznej i kliknięciu na przycisk ‘zapisz się na Newsletter’ albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji w celu rozpoczęcia korzystania z usługi ‘Twoje konto’
korzystanie z usługi ‘Newsletter’ jest nieodpłatne i bezterminowe
w każdej chwili można zrezygnować z korzystania z usługi ‘Newsletter’ poprzez kliknięcie na przycisk ‘Rezygnuj z Newslettera’, bądź poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu
b) posiadanie adresu poczty elektronicznej
c) zainstalowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji 40 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej
d) włączenie plików Cookies oraz Javascript

3.2. Podczas korzystania z serwisów Usługodawcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w serwisach Usługodawcy swojego wizerunku.

4. Składanie i realizacja zamówień, sposoby i terminy płatności

4.1. Informacje podane w serwisach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Żadna z informacji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.2. Wyrażone przez Usługodawcę zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
a) rodzaj usługi
b) krótki opis usługi
c) cenę usługi

4.2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu zamówienia zgodnie z pkt. 2 b) Regulaminu.

4.3. Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę tej wiadomości umowa sprzedaży zostaje zawarta.

4.4. Możliwe są następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem na następujący rachunek bankowy Usługodawcy

4.5. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

5.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

5.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub elektronicznie na następujący adres e-mail: biuro@yourjob.pl

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wydanie oświadczenia przed upływem tego terminu, przy czym konsument może skorzystać z wzoru formularza zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres: biuro@yourjob.pl

6.2. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest yourjob.pl

7.2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazanie w Regulaminie oraz Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie

7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7.4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

8. Dobra osobiste / prawa własności intelektualnej

Podczas korzystania z serwisów internetowych Sprzedawcy należy szanować jego dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej

9. Postanowienia dotyczące Usługobiorców nie będących konsumentami

9.1. W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny.

9.3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy, natomiast nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

10.2 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi Regulaminu wiążąca jest wersja polska.

10.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

10.4. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń